miercuri, 18 ianuarie 2012

Cerere de propuneri – La Rencontre de Maribor


Vecinii ne asteaptă…

Les Rencontres, asociaţie a oraşelor şi regiunilor din Europa pentru cultură, organizează, în parteneriat cu oraşul Maribor şi Institutul Public Maribor 2012, o reuniune ce va aborda tema "Culture in touch with social borders: source of new creative paradigms" / "Culture hors-classes : création artistique et inclusion sociale ". Întâlnire organizată în mod tradiţional în Capitala europeană a culturii din anul respectiv, pentru oficiali aleşi, actori culturali şi artişti europeni, La Rencontre de Maribor va avea loc la Maribor între 12 şi 15 aprilie 2012, în cadrul proiectului Maribor 2012 - Capitală Europeană a Culturii http://www.maribor2012.eu/en/.


Această reuniune va aborda tema culturii în raport cu limitele sociale în oraşul Maribor, dar şi situaţia din Slovenia şi din Balcani în general. Se vor lua în discuţie dezvoltarea durabilă a oraşelor şi amenajarea urbană gândite în relaţie cu dezvoltarea culturală, precum şi dezvoltarea de legături între oameni prin cultură datorită locului de întâlnire, schimburilor, mobilităţii şi creaţiei.

Reuniunea va fi structurată în 3 sesiuni / teme:
Sesiunea 1: Locul de creaţie artistică în serviciul planificării urbane participative
Sesiunea 2: Mobilitate teritorială a artiştilor: între confruntare şi inspiraţie a culturilor în serviciul identităţii culturale europene
Sesiunea 3: Creaţia artistică de nişă şi sprijinul public: pericolele instituţionalizării

Propunerile de contribuţii pe aceste teme (rezumat de 100-300 de cuvinte) pot fi trimise la următoarele adrese: nicolas.lepotier@lesrencontres.eu / jenna.couffin@lesrencontres.eu înainte de 15 martie 2012.

 


Punctul de Contact Cultural al Romaniei
info_c2k@eurocult.ro , www.cultura2007.ro
Centrul de Cercetare si Consultanta in Domeniul Culturii
str. Barbu Delavrancea 57, sector 1, Bucuresti, 011353
Tel / fax: 021 316 60 60; 021 316 60 61

La Rencontre de Maribor
Culture in touch with social borders: source of new creative paradigms

Les Rencontres , association of European cities and regions for culture, organises in partnership with the City of Maribor and Maribor 2012 Public Institute a thematic meeting that will explore the following topic: "Culture in touch with social borders: source of new creative paradigms". Meeting organised every year in the European Capital of Culture to the attention of cultural elected and actors as well as artists, La Rencontre de Maribor will be hold from the 12th to the 15th of April 2012 in the framework of Maribor 2012 - European Capital of Culture .

This conference will explore the topic of culture in touch with social borders in the context of the welcoming city and also in the Slovenian framework and wider in the Balkan region. It will be in question to think about cities development and urban planning thought in relation with cultural development. In Maribor, we want to have a reflection about links development between populations through cultural development thanks to the artistic creation venue, place for meetings, exchanges, mobility and creation.

This current theme is linked to South-Eastern Europe as well as strongly anchored in Maribor 2012 programme will be explored through three essential sides. First session will question the artistic creation venue integrated to urban planning and its role among populations. Then, we will see how the territorial mobility of artists can be organised between these cultural venues for artistic and cultural diversity improvement. Finally, we will ask the right questions for artistic creation durability with institutionalisation dangers of artistic avant-garde through public support.

Session 1: The artistic creation venue serving participatory and socially aware urban planning
Think on the city construction and urban planning through the promotion of the cultural sector in opposition to the commercial sector. Which intellectual and social benefits in the long-term for populations?

Session 2: Territorial mobility of artists: between confrontation and inspiration of cultures serving the European cultural identity
Allow artists' mobility in order to promote meeting of different populations and cultures, source of inspiration and artistic creation. What consequences on new forms of artistic creation?

Session 3: Margin artistic creation and public support: danger of institutionalization
The artistic avant-garde claims to be at the countercurrent of the artistic canons, indifferent towards publics and on the fringe of the artistic activity. A new mode of public support has it to be defined for the durability of artistic creation?

Please send your proposals (summary from 100 to 300 words) to :
nicolas.lepotier@lesrencontres.eu / jenna.couffin@lesrencontres.eu before the 15th of March 2012.
Les Rencontres keep the right to accept or reject any proposal.

Roger Tropeano
Chairman
APPEL A COMMUNICATIONS
12-15 avril 2012
La Rencontre de Maribor
Culture hors-classes : création artistique et inclusion sociale
Les Rencontres , association des villes et région de la grande Europe pour la culture, organisent en partenariat avec la Ville de Maribor et l'Institut Public Maribor 2012 une rencontre thématique qui abordera le sujet suivant : « Culture hors-classes : création artistique et inclusion sociale ». Réunion organisée chaque année dans la Capitale Européenne de la Culture à l'intention des élus et acteurs culturels européens ainsi que des artistes, La Rencontre de Maribor se tiendra du 12 au 15 avril 2012 dans le cadre de Maribor 2012 - Capitale Européenne de la Culture.

Cette rencontre traitera le sujet de la culture en relation avec les frontières sociales dans le cadre de la ville de Maribor, mais aussi dans la situation slovène et plus largement des Balkans. Il s'agira de s'interroger sur le développement durable des villes et l'aménagement urbain pensés en relation avec le développement culturel. À Maribor, nous souhaitons réfléchir au développement de liens entre les populations à travers la culture grâce au lieu de création artistique, endroit de rencontres, d'échanges, de mobilité et de création dont l'importance est cruciale en ces temps de crise.

Cette thématique actuelle en lien avec la région du Sud-Est de l'Europe, ainsi que fortement ancrée dans le programme de Maribor 2012 sera développée à travers trois aspects primordiaux. La première séance questionnera le lieu de création artistique intégré à l'aménagement urbain et son rôle auprès des populations. Nous verrons par la suite comment permettre la mobilité des artistes entre ces lieux culturels afin d'accroître la diversité culturelle et artistique. Enfin nous poserons les questions nécessaires pour la pérennité de la création artistique avec les dangers de l'institutionnalisation de l'avant-garde artistique à travers le soutien public.

Séance 1 : Le lieu de création artistique au service d'une construction urbaine participative et citoyenne
Penser la construction et l'aménagement des espaces urbains à travers le développement du secteur culturel en opposition au secteur commercial. Quels bénéfices intellectuels et sociaux à long terme pour les populations ?

Séance 2 : Mobilité territoriale des artistes : entre confrontation et inspiration des cultures, au service de l'identité culturelle européenne
Permettre la mobilité des artistes pour favoriser les rencontres entre populations et cultures différentes, source d'inspiration et de création. Quelles en sont les conséquences sur nouvelles formes de création artistique ?

Séance 3 : Création artistique en marge et soutien public : les dangers de l'institutionnalisation
L'avant-garde artistique se veut à contre courant des canons artistiques, indifférente aux publics et en marge de l'activité artistique. Un nouveau mode de soutien public est-il à définir pour la pérennité de la création artistique ?

Merci d'envoyer vos propositions de communication (résumé de 100 à 300 mots) aux adresses suivantes :
nicolas.lepotier@lesrencontres.eu / jenna.couffin@lesrencontres.eu avant le 15 mars 2012.
Les Rencontres se réservent le droit d'acceptation ou de refus de toute proposition.

Roger Tropeano
Président

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu