sâmbătă, 30 decembrie 2017

JAIPUR - Poeme inedite

de George ANCA


George Anca

JAIPUR

To L.S. GandhiRomanian, Englishlas șarpele să mă muște
or îl omor neavând altă cale
întrebă Mahatma pe Shrimad

prim templu Digambar în Kenya
Zricha Waswani fiica lui Mahavir
Saran Jain se sinucise ruptă de fiu

rerisipii Nada lui Dylan cu
trimitere la Sundarya lahari
antipozilor reînvățând limba

Mahatma asked Shrimad
may I let the snake bite me
or I kill it having  no other way

the first Digambar temple in Kenya
Z
richa Waswani the daughter of Mahavir
had committed suicide
being separated by son

I dispelled Dylan 's bite with
reference to Sundarya lahari
re-learning antipodes
' language


*
cine să se mai înfățișeze cu
baston și nevastă incestuasă
a nu avea de tradus și alții

m-apropii de neîntârziere
priveghi regelui în Jaipur
uitați necunoscuți strigoii

de n-o fi fost acum zece ani
și pozele de ieri la serbare
n-am decât reverențiere

who to show up again with
a cane and an incestuous wife
not to have others
to translate

I'm approaching without delay
the wake of  the king in Jaipur
forget
ing the unknown ghosts

if it would not be ten years ago
and yesterday's photos at celebration
I 
would remain with  reverence

*
mutație  de-ai nordului
strigă poza cu stema hind
la capul plecării  spre jai

Indraprasta de-a inima
morișcă dezdințoșită
erai plecată cu Ana

credeai că sunt după copil
cine m-o fura să-i fie
aparigraha cu mine

mutation of the northerns
shout
ing with  hind emblem
at the
the end of going to jai

Indraprasta like heart 
a
mill loosing its tooth
you were
gone with Ana

you thought I was after the kid
whoever
will steal from me 
my aparigraha be  


*
condominia vrajă fărâmă
de-oi și recapitula cârlănie
ăștia nu m-ar mai vrea plecat

eldoradesc pe înțeles comando
pe malul Gangelui incurabilii
de nu în deșertul Rajasthan

nu-l urmării pe Hari de urechi
dorm crâng necălcat de turme
rousseauism pe lăsat copiii


spell condominium crumbs
I'd recapitulate the yearling time
these would not want
let me gone

Clear golden realm in command
 incurable
s on Gange's shore
if not in  Rajasthan Desert

you do not  follow Hari's ears
I'm sleeping
grove crumpled by herds
Rousseau leaving his children

*
pătură spirală șoricioaica pe
masă greu de plâns păcatul
whiskey mă trezi la geam

ce-și poate închipui careva
auzind că mă duc în Jaipur
unde și-a ținut serbarea Val

Augustin peste nori țintă
zar sfeclind zărzăreaua
toate scrisurile de-al-dastea


spiral mousse blanket on
a mass of weeping for sin
whiskey wakes me up to the window

what one can imagine
hearing that I am going to Jaipur
where Val held his  festival

Augustine target over clouds
die beet the apricot
all the writings like those

*

vitriol volubilității lucrative
singura gură depărtarea
singur cât nebăgarea de seamă

spinări de glii înțurțurate rațe
maupassantiști nepovestibili
pregusturi familiarizărilor

d-acolo vin pirite bani pe chin
aer lin ah cât cuprinde planete
de toate mă dau de gol digambar


vitriol of lucrative volubility
only the mouth far away
alone as the indifference
 
spine gulls lined ducks
unpredictable
Maupassant  
pretest of  habits

from there money on torment
smooth air comprising  planets
all  nakedness
digambar

*
versific Jaina în ton cu Gita
înțolit topirii destopite ore
ce fus de-oi afla m-oi învăța

orele mă scapă de susul
munților înzăpeziți sudist
de nu m-oi moroși și mai și

prima oară în octombrie seara
ai dat râul îndărăt nenorocire
desnecați gheauri la ce ușă


I verify Jaina in tune with Gita
dressed melting no melted hours
what zone I find I learn it

the hours save me from top of
southern snow-capped mountains
If not getting still more lazy 

the first time in October evening
you gave the river back to mischief
less drowned isai  at what door

 *
n-o mai veni voi mai ajunge
abia treimea descărcătoarelor
ai meditației și m-oți primi

văzătorul fără rost la garanță
cratere lavă albime creață
vedea că scriu munți însoriți

mai săpat ca-n alte zile
de sete sau disprețuire
am mai fost în broșura voastră


it will not come I'll reach anymore
only a third of the landers
of meditation and you receive me

useless seer on the warranty
craters
lava curly whiteness   
see
n that I write sunny mountains

frier like the other days
of thirst or contempt
I
already was in your brochure


*
pe mine mă știuse permanent
cum am de lucru așteptarea
dintre zboruri îngropăciune

camarad viciului nepracticat
în tron m-oi regiza mâine
că nu te-oi fi prea apropiind

asta ca la cinci dimineața
inima în amândouă mâinile
să fiu atent de-oi mai fi


he always knew me
how do I work expectation
between burring  flights

comrade
to unpracticed vice
in  throne
I'd direct me tomorrow
that
you didn't come too close 

that as early as
5 morning
the heart in both hands
to be careful
if  be there

*

al cui șapte al cui fus râs
din gât românilor arabi
răzghite baricade vinete

nu se închisese ușa puiule
altfel nopțiile ca nescriind
învârtoșați să fim stafiim 

munților v-ați făcut nori
deșertule apă nu te deșert
greu de ajuns dejuns tăciuni


whose seven of whom spindle laugh
from throats of  Arabic Romanians
penetrated livid barricades penetrated 

the  door had not closed
baby
otherwise nights like not writing
vigorously  let us be ghosts 

you mountains have made you clouds
you desert water I don't  desert you
hard enough to
reach the embers

*
magnetizând norăria
își ține mâna stângă la piept
s-o fi uitând la un film

downunder cătam intersecții
când și moscheea bântuii
pe undeva s-o mai găsi găsea

pulberea facă-se nu de noi
că tot nu ne mai aflam
dacă suferim dacă ne omenim

magnetizing the cloud staff
He holds his left hand to his chest
as if watching a movie

downunder we crossed intersections
when the mosque also haunted
somewhere else to find it
found

the powder not
be made by us
that we are not still there
if we suffer if we humani
ze

*
o dată până mâine înnoptată
minusculând  hinduizând
pe-acum jaini necum haini

tu răzghito de-o iei în jos
ești orar mai scurt dar
în același loc 13 mă mânc

doarme cine nu scrie
și dacă e orar pe orar cum
mi-oi fi aducând aminte


once until tomorrow night
minusculating Hinduism
nowadays
Jain not Cain 

you scream
ing to take it down
you're a shorter timetable
but
in the same place 13 I eat myself

sleep
s who does not write
and if it's timed
over time 
how would I  remember them

*
ehe înapoi și ni se petrece
de-o mai fi puja mulțime
s-o pomenesc pe Gange

urdori orbitoarea băută
orissana de n-ar mai muri
cum și Lalan nicio mișcare

pe încheiate jaina lui Sohan
după galez antropologia
bibliologia la pensie


it's back and it's happening to us
it's a lot of people
to mention Gange

urbane orbitory beverage
Orissa
lady to not die anymore
like Lalan also no movement

on the end of Sohan's
Jaina
after the Welsh Anthropology
retirement
of bibliology

*
neatașată mărturisire
părere că n-am zburat
gata înserarea jarului

cum am juca mingea Val
cum e noapte șasele lor
bufniță în întuneric

bătaie spre sevraj
n-am nicio dezamăgire
jain trag pe uscat


unattached confession
I think I did not fly
ready
on fire 

how
we would  play Val the ball
how is their sixth night
owl in the dark

beating
toward withdrawal 
I have no disappointment
Jain retire on land

*
jain românesc
eram prieteni la toartă
citesc niște foi

ambiție până mor
și gata organizația
tare cât secta

falnic sardar defilă
albi albe bătrâni
tinerime gesticulară


Romanian Jain
we were friends
to life
I read some sheets

ambition to die
and ready the organization
as strong as the sect

towering sard
ar parades 
she he whites  old old 
gestures youth


*
când am dormit în Kampur
în loc să mă încenușez
precum tare arătare

Aden Bengaluru Ajanta
călătoria mi se putea
tot așa la crucea gata

prematură aterizare
sărbtoritoare
în pădure pe pământ


when I slept in Kampur
instead of
turn into ash
such as loud
ghost

Aden Bengaluru Ajanta
my trip could have been   
the same as to my ready cross 

premature landing
celebrating
in the forest on the earth

*
fata după slujbă în Indore
văru-său a fost în România
pe film și o lăudase

mă întrebai îți răspundeam
cam asta ar fi fost ora
se anunță Indorul destui

o fi vorbind careva vreo
engleză românească
din Himalaia sau de unde

*
căciulile la putere
respirăm ne-ncălzim
gheața spartă

ohioin jain mă văzuse
nicio întârziere la ei
aici cu girafa rezervă

și înapoi juma de noapte
tot n-am unde dormi
ne ține doliul ca aseară


the caps in power
we breathe we heat 
broken ice

Ohio-in Jain had seen me
no delay to them
here with the spare giraffe

and back half of the night
I still have no
where to sleep
it keeps us mourning like last night


*
râd și copii cântând
somnul mă crocodil
ăla jet nu gabrioletă

vino Vlaicule ohioin
a ne opri din neplecare
ciupitură de strună

pe repede răbdare
cînd să vă spovedesc
o nară nenarată


laugh also children singing
sleep
does me crocodile
that jet no gabriolet

come
you Vlaicu Ohio-in 
to stop us from
non-departure
pinch of the string

on quickly patience
when I
confess you 
no  narrated nostril


*
nezbor întorcător
ăl de la 5 s-o fi dus
ce știți vi se pare

ieșind din păreri
de-a pleca om uita
la câte nu cât-oi gândi

doliu piaza din Orissa
vântoasa zbor fără noi
timp între jeturi somn


no flight  returning
that one from 5 has gone
what you know seems to you

getting out of
your mind
to leave
we would  forget
to how much don't you think

mourn the
omen  in Orissa
windy flight without us
time between sleep jets


*
cui i s-or mai fi întâmplat
fără obiecții toate ritualurile
urcarăm în alt jet aha converși

o ia trompeta altfel elefant
mai pe vesel în mișcare
nu și-a dat drumul de tot

dublu elicea jubilează albastră
când să mai ajungem la temple
japa cu bumbac pe gură unde-ito whom would had happened
without objections all the rituals
we climb
ed into another jet aha converted

the trumpet
take it otherwise elephant
more cheerfully on the move
it did not let go entirely 

double propeller jubilate blue
when to get to the temples
japa with cotton on h
er mouth where it is

*
o trezire din ce existăm
vâjâi revanșa pe sufocate
ieșire din căpcân te veselește

turn Anuvibha cam 227 ba 201
chapati condimente nu orez
pe unde-o fi ohioinul cu a lui

noapte după sara pe deal
spre Rajsamand spre Udaipur
yoga nidra a somnului


a wake from what we exist
blow the revenge on suffocat
ing
Exit from
ogre  makes you glad

Tower Anuvibha room 227 then 201
chapati spices
and rice
where would be
the Ohio-in with her

night after the “
evening on the hill” 
towards Rajsamand to Udaipur
yoga nidra of sleep


*
nidra îmi descreți palmele
s-or fi mutat pe față în
strâmbe oglinzi jaine

sunt în ashram gandhian
frugalitatea postului nostru
cum nici nu mă trage Ladnum

everyone Gulab după Cabal
shinto ikebana Sri Lanka
diasporeni organizații


nidra descrease my palms
to be moved to
crooked mirrors

I'm in the Gandhian ashram
the frugality of our job
as Ladnum does not shoot me

everyone Gulab after Cabal
shinto ikebana Sri Lanka
diaspor
a organizations


*
la ora yoga frig genunchi
scris lui Thom Drăghicescu
a zis român sau s-o fi prins

Maorong la masă cu indieni
Catolicul confernțiase Kabir
transportation thinking

să nu fi venit ci am venit
mi-oi mai închide fermoarul
ieri dal aseară dal și toate


at yoga hour cold knee
written to Thom Draghicesc
o
said Romanian or caught it

Maorong at the table with Indians
the Catholic confessed Kabir
transport
ation thinking

not to come but
I came
I'd close my zipper
yesterday
dal  last night dal and everything

*
peace maker fully energetic
Rudi nemaiîntors din Nepal
Mayumi de ne-am cunoscut

prezidiul mă vede căscând
păcat că nu dorm în nidra
patrika își aduse microfonul

la fugă out of the cosmos
problema ghitării-n pachet
religion a system outlook


peace maker fully energetic
Rudi did not return from Nepal
Mayumi we met

the presidium sees me yawning
it's a pity that I do not sleep in the nidra
patrika brought her microphone

to flee out of the cosmos
the problem of gulet-in-pack
religion and system outlook

*
scrieri românești gen Gita
vezi pe Columna lui Traian
Ovid cronicari Eminescu

chirurg yogin morții calfă
plan vibronic și universul
uahahaha Karma destin

fusese muzicantul anonim
universul fără formă înainte
point purușa rik saman


Romanian writings like Gita
see
on Traian's Column
Ovid
the chroniclers Eminescu

yogin surgeon calf
to death
vibronic plane
has also the universe
uahahaha Karma destiny

had been the anonymous musician
the universe without form before
point puruş rik saman

*
everything has a soul
the living and the dieng
cobra more grateful ok

ultimul Thomas se retrase
nemaisuferind că nu e Cothari
în fond subiectul mi-e familia

arhat Pragya Landnum
anekant and meditation
tower to the powerless


everything has a soul
the living and the dieng
cobra more grateful ok

the last Thomas stepped back
not
supporting he's not Cothari
basic  subject is my family

arhat Pragya Landnum
anekant and meditation
tower to the powerless

*

ajunsul casei m-o renaște
se și strânsese lume
ista vine să mă omoare ba

ce-oi găsi acolo amintire
vocile lor la fel aminte
am ascultat alienarea

abia în gardă ah trebuie
să redescopăr rochia 
chit că mi-o aruncă-n cap


the arrival of the house revives me
and the world was gathering
this is going to kill me nay

what
should I find there remembrance
their voices likewise remember
ing
I listened to the alienation

just on guard ah must
to rediscover the dress
Even she will throw it in my head

*

lume multă la concert
furai poză cu Gandhi
hinduși musulmani

cel mai jain svetanbara
venit la timp din timp
pe talpa rotundului

rămân băieții nu albele
s-o scurge Gaurav Tower
yogina  va fi devi la noi


a lot people to concert
I stolen a picture with  Gandhi
Hindu Muslims

the most
Jain svetanbara
come in time in time
on the round sole

boys
remain but she whites
drain
seems the Gaurav Tower
the
she yogin will be devi with us
*
deget  spre Rajsamand
Ladnum numai indieni
Hari Prasad reverență Tulsi

yoga îmbogăți  America
jalea vrăjii love of giving
claustral ori ba hindu-jain

greu de văzut lucrul
spiritual invizibil cosmic
dânsa îmi ceru paper-ul


finger to Rajsamand
Ladnum o
f Indians
Hari Prasad  Tulsi

yoga enrich
ed America
m
ourning spell love of giving
claustral or
Hindu-Jain

hard to see
the thing
spiritually invisible cosmic
She ascet asked for my paper

*
mahapranam asceta 
unde e România 
prana is traveling 

Sanjay în Timișoara
baia de veniți pe lume
scalda în jaini

prietena de te-ntreba
în lume în trecut
refuzul data viitoare

*

mahapranam ascet
where is Romania
prana is traveling

Sanjay in Timisoara
the bathroom
oh those came to world
the
bathe into Jaina

the girlfriend
who asked you
in the world in the past
refusal next time