luni, 2 ianuarie 2012

Baki Ymeri
(Poeme traduse de George Anca)

MIERE

De ce mă vrei?
M-ai întrebat.
Pe buzele tale
Erau polen şi nectar.
Nevăzute albine
Îţi desenau pe buze o inimă.
De ce mă vrei?
M-ai întrebat.
Nevăzute albine
Se trudeau să poarte prin aer
Tremurul inimii tale.

HONEY

Why do you want me?
You asked.
Your lips
Were honey and nectar.
Unseen bees
Were drawing a heart on your lips.
Why do you want me?
You asked.
Unseen bees
Were struggling to carry by air
Your heart's trembling

MONOLOGUL UNUI VIS

Potoleşte setea
Pe Valea Luminii
Râzi
Ca să te mângâie îngerii!
Du-te sus,
Trage perdelele
Şi stinge lumina!
Nu vezi că eu sunt
Lumina ta!
Aşteaptă-mă!

MONOLOGUE OF A DREAM

Quench the thirst
On Valley of Light
Laugh
To be  fondled by angels!
Go upstairs,
Draw the curtains
And turn out the light!
You don't see that I am
Your light!
Wait for me!

VECINI LUMINII

Vino Andreea
Sã devenim vecinii luminii!
Tu nici nu stii
Cã în fata ta
Existã biblioteci neguroase!
Vino, am soptit.
Deschide aceste antice cãrti
Si lasã-mã
Sã-ti mângãi trufia!


NEIGHBOURS TO THE LIGHT

Come Andreea
let us become neighbors to the light!
You don’t even know
That in front of you
There are foggy libraries!
Come, I whispered.
Open these antique books
And let me
Fondle your pride!

CÂNTEC POPULAR

Prin Rai alergând,
Coborând,
Pe asternutul de vânt,
Sânii tăi tremurau.
Undele lor mã loveau,
Mã trânteau la pãmânt.


FOLK SONG

Through Heaven running,
Alighting,
In the wind bedding,
Your breasts were shivering.
Their waves hit me,
Knocked me down to ground.

SUFLETUL VERII

Hai să privim în amurg
Disperarea
Şi marea-n ruină,
Pădurea care şi-a apus
Cununea de crengi.
De câte ori ne-mpăcăm,
Suntem mai aproape de Dumnezeu.
Hai, vino în sufletul verii –
Vom fi
Precum doi inşi
Aplecaţi tare departe
Şi adormiţi...

SUMMER’S SOUL

Let's have a look at dusk
Dispair
Ruined sea,
Forest set
Its crown of branches.
Whenever we reconcile
We are closer to God.
Come, join me in summer’s soul –
We will be
As two people
Bend very far
And asleep…

PUTEREA IUBIRII

Cu pielea ta luminezi stelele,
Cu gasul tău sorbi izvoarele,
Cu buzele tale încălzeşti iernile,
Cu gura ta rosteşti rugăciunile,
Cu ochii tăi orbeşti zorile,
Cu numele tău albeşti zilele.
Cu sângele tău înroşeşti rodiile,
Cu sânii tăi străpungi nopţile,
Cu pântecul tău roteşti soarele,
Vezi?!
Cu pântecul tău roteşti soarele.

THE POWER OF LOVE

With your skin you lit the stars,
With your voice you drink the springs,
With your lips you warm the winters,
With your mouth you way the prayers,
With your eyes you blind the mornings,
With your name you whiten the days.
With your blood you blush the pomegranates,
With your breasts you erupt the nights,
With your waist you spin the sun,
Don’t you see it?
With your waist you spin the sun.

FRICĂ

La cincisprezece ani
Furi primele mere -
În sâni le ascunzi.
Bagă vecinii de seamă.
La şaptesprezece ani
Văd şi eu
Că ţii ascunsă în sân
Privirea vecinilor.
La optesprezece ani
Mergi la piaţă :
Nu vinzi acolo nimic,
Dar te întorci bogată acasă.
Bogăţia ta aspră
Ne umple de frică.

FEAR

At fifteen
You steal first apples -
You hide them between breasts.
The neighbors notice that.
At seventeen
I also see
That you keep hidden between breasts
your neighbors’ sight.
At eighteen
You go to the market:
You sell nothing there,
But you come back home enriched.
Your harsh wealth
Fills us with fear.

PERLA POETULUI

Eşti ca boara cea uşoară
Ca o poftă legănată
La un piept de dumnişoară.
Eşti, oricând, ca niciodată.
Niciodată nu ştii când
Eşti ca pasărea furată
De văzduhuri pe pâmânt.
Eşti aripa care-n ceruri
Lasă-n urma ei un rand
Din poemul care zboară.


POET’S PEARL

You are like the slight breeze
As a swigged appetite,
At a miss’s bosom.
You are, anytime, as never.
You never know when
You're like a bird, stolen
By the sky on earth.
You are the wing that in heaven
Leaves behind her a row
From the flying poem.

PASTEL

Scoica sânilor tăi
Era sfăntă ca luna
Culoarea lor albă
Era precum spuma
La marginea mării.

PASTEL

The shell of your breasts
Was holy as the moon
Their white color
Was like the foam
At the seashore.

ATLANTIDA

Hai să trăim,
Mă rugai
Şi buzele tale
Asemenea văzduhului mării
Veneau, strigau,
Cotropeau
Când plecai,
Străzile în urma ta
Deveneau
Atlantidă
Scufundată 
Cu mine cu tot.

ATLANTIDA

Let's live,
You asked me
And your lips
Just like the sea’s sky
Came, cried out,
Flooded.
When you were leaving,
The streets behind you
Were becoming
Atlantida
Sunken
With me at the same time.

EROTICĂ

Cum să te laud, Femeie
Când te alinţi pe divan
Te răsuceşti ca o cheie
Şi te-apleci ca un lan
Şi te-arunci în oglindă
Şi te-neci tot mai goală
Şi nu-i nimeni să-ţi prindă
În agrafa din poală
Părul tău greu ca o beznă
Tremurând lăngă gleznă.

EROTIC

How to praise, Woman,
When you swing on the divan

You twist as a key

And you lean like a cornfield
And you throw yourself in the mirror
And you drawn even more nude
And there is no one to catch
In the clip on your lap
Your hair heavy as a darkness
Trembling next to your ankle.

FLOAREA RUŞINII

De la mine la tine,
Sunt doi paşi de ruşine.
De la tine la mine
Nu mai e nici ruşine,
Nu mai e nici cărare,
Nu mai este nici vale,
Nici deal,
Doar aşternut ireal.

THE SHAME FLOWER

From me to you
There are two steps of shame.
From you to me
There's no shame
There is no path,
There is no valley,
No hill,
Only  unreal bedding.

CÂNTEC NAIV

Când pe trupu-ţi
Setos ca o plajă
Arsă de secetă
Se pune miza cea mare
Anii, casa şi averile toate
Cum să mai pot ajunge la tine
Gingăşie care în sânu-ţi ascunzi
Fructe divine

NAIVE SONG

When on your body
Thirsty as a beach
Burned by drought
The big bet is placed
The years, the house and all possessions
How can I reach you,
Tenderness hiding in your bosom
Divine fruits.

FLOARE

Din cap şi până-n picioare
Ea este o floare
Care ca focu-nfloreşte.
Buzele ei rumenite de vânt
Sădesc în aer miresme,
Care stârneşte furtuna în soare,
Ea mă învaţă cum se greşeşte
Trăind zi de zi pe pământ.

FLOWER

From head to toe
She is a flower
Blossoming like fire.
Her lips browned by wind
Instill scents in the air
That stirs storm under  sun,
She teaches me how to err
Living day by day on earth.


MURMUR

Cu sufletul pe buze
Trebuie să fie fiinţa
Sau buzele să caute
Sufletu-acela
Care fuge de ele
Ori sufletul să afle
Buzele-acelea
Care să spună :
Stai liniştit,
Noi murmurăm pentru tine!


MURMURING

With soul on  lips
The being must be
Or the lips to search for 
That soul
Which is running away from them,
Or the soul should find
Those lips
Which would say:
Be quiet,
We are murmuring for you!


FRICĂ

La cincisprezece ani
Furi primele mere -
În sâni le ascunzi.
Bagă vecinii de seamă.
La şaptesprezece ani
Văd şi eu
Că ţii ascunsă în sân
Privirea vecinilor.
La optesprezece ani
Mergi la piaţă :
Nu vinzi acolo nimic,
Dar te întorci bogată acasă.
Bogăţia ta aspră
Ne umple de frică.

FEAR

At fifteen years old
You steal the first apples -
You hide them into your bosom.
The neighbors notice that.
At seventeen
I also see
That you keep the eyes of your neighbors
Hid into your bosom.
At eighteen
You go to the market,
You sell nothing there,
But you come back home enriched.
Your harsh richness
Scares us.


PUTEREA IUBIRII

Cu pielea ta luminezi stelele,
Cu gasul tău sorbi izvoarele,
Cu buzele tale încălzeşti iernile,
Cu gura ta rosteşti rugăciunile,
Cu ochii tăi orbeşti zorile,
Cu numele tău albeşti zilele.
Cu sângele tău înroşeşti rodiile,
Cu sânii tăi străpungi nopţile,
Cu pântecul tău roteşti soarele,
Vezi?!
Cu pântecul tău roteşti soarele.THE POWER OF LOVE

With your skin I lit the stars
With your voice I drink the springs
With your lips I warm I say prayers
Your eyes blind the morning itself
Your name whitens the days
Is your blood that blushes the fruits
With your bosom you eruption the nights
With your waist you spin the sun
Don’t you see it
How your waist spins the sun


ARS POETICA

Mă-ntrec pe mine însumi mergând.
Respirând aud
O sonoritate astrală
Bătându-mi în tâmple.
Mă trezesc murmurând:
Suntem fraţi
Încă din antice vremuri:
Mereu atacaţi,
Mereu înşelaţi,
Mereu jefuiţi şi răniţi
Mamele noastre-ntocmesc
Zi de zi un dicţionar traco-tragic
Cu ierburi de leac,
În vreme ce eu
Cu mine însumi vorbesc
Despre democraţia miresmelor
Şi cetăţi scufundate.


ARS POETICA

I exceed myself walking.
While breathing I hear
A celestial echo
Beating my temples.
I wake up whispering:
We are brothers
Since old times:
Always assailed,
Always deceived,
Always robbed and wounded.
Our mothers daily draw up
A Thracian-Tragic dictionary
Full of curing herbs,
While I talk to myself
About democracy of perfumes
And submerged strongholds.PARADIS

Din bogăţiile de odinioară,
După trei mii de ani
Ţi-au rămas
Numai arta iubirii,
Poetica sufletului.
Din manufacturile zilelor
Acum şi ochiul şi gura
Ţi-s doar un fragment
Rătăcit
Într-un colţ de muzeu -
Epitaf împietrit.


PARADISE

From amongst the opulence of yore,
After three thousand years
Art of love only,
Poetics of soul
Were left to you.
From the manufactures of your days
Now both your eye and mouth
Are but a fragment
Lost
In a corner of museum –
Stoned epitaph.

ALBANO-VLAHIE

Auzi cum cântă turmele din Pind !
Mi-e frică şi milă.
Mi-e dor de acasă.
Dă-mi Doamne liniştea
Să mă cuprindă, şi apoi
Singurătatea mea
Las-o să plece din nou
Cu turmele din Pind
Să mă opresc
În lunga lor tristeţe
Că vine toamna
Şi mi-e frig de Pind,
Apoi de toate...
Mă-ntorc acasă.

ALBANO-VLACHIA

Listen how flocks are singing in Pind !*
I’m overwhelmed by fear and pity,
And yearning for my home.
Lord, give me peace
And then
Let my loneliness
To go again
With the flocks in Pind
And stop myself
In their long sadness
For autumn is coming near
And the cold sweeping
The Pind makes me shiver.
I will return home.
_______
·        A mountain range in Greece


RUNNING AFTER BEAUTY


Do you like poetry?
You asked me.
Oh dear, what answer
Defiles on the left brink
Of your sham river!
How could I dislike the bitter smell
Of this amoral rose?!


ALERGÂND DUPĂ FRUMUSEŢE

Îţi place poezia?
M-ai întrebat.
Vai, ce răspuns
Defilează pe malul cel stâng
Al râului tău prefăcut!
Cum să nu-mi placă mirosul amar
Al acestui amoral trandafir?!


FAREWELL, LAZY TIME!


How long will I still run
after this beauty
of bitter cherry
which silently lures one
And then
parts with self ?!


RĂMAS BUN, LENEŞ TIMP !

Cât oare voi mai alerga
După frumuseţea aceasta
De cireaşă amară
Ce tace m-biindu-te
Si apoi
Pe sine se părăseşte?!


BLOOMING  LIPS

Silent flower you were -
Flowers die if silent!
Your stem knew since long
How my lips repeated the kisses:
Even they got dizzy
When you bloomed.

Silent flower you were -
I felt your absence
Even when your love
Closed again in its bud
And that moment came
We both feared

BUZE ÎNFLORITE

Floare tăcută erai -
Florile mor dacă tac!
Lujerul tău de multă vreme ştia
Cum buzele mele repetau sărutările:
Până şi ele ameţeau
Când înfloreai.

Floare tăcută erai -
Simţeam lipsa ta
Chiar şi atunci când dragostea ta
Din nou se-închidea în boboc
Şi venea clipa aceea
De care ne temeam amândoi.


LOVE VERSE

In summer I write only love verse
Which I publish
With enormous, golden letters,
On the papyrus of your body.
In summer, when wheat milk boils
I write only love verse
And twilight has no more twilight.
Oh Lord, in summer the lightning has
angel wing -
With lightning I write
These poems.
Angel wing steals from me
Bringing them immediately at printing.

VERSURI DE DRAGOSTE

Vara eu scriu numai versuri de dragoste
Pe care le public
Cu litere enorme, de aur,
Pe papirusul trupului tău.
Vara, când laptele grâului fierbe
Eu sciu numai versuri de dragoste
Şi amurgul nu mai are amurg.
Doamne, vara fulgerul are
Aripă de înger -
Cu fulgerul sciu
Aceste poeme.
Aripa de înger mi le fură
Ducându-le imediat la tipar.SO SWEET

So sweet
That
Your lips
Put two prints
With raspberry honey
On my lips.

ATÂT DE DULCE

Atât de dulce
Încât
Buzele tale
Pun două amprente
Cu zmeuri de miere
Pe buzele mele.

ATLANTIDA

Hai să trăim,
Mă rugai
Şi buzele tale
Asemenea văzduhului mării
Veneau, strigau,
Cotropeau
Când plecai,
Străzile în urma ta
Deveneau
Atlantidă
Scufundată 
Cu mine cu tot.


CURSE WITH PERFUMES

Only goddesses can boast
With same trembling
Of breasts
When they walk!
Oh, what whirl
Of desires and magic arts
of unclasping
Diaphanous silk cloth
Falling at your feet!
No curse
Is stronger
Than of perfume
with which your nude
Body wraps me up!

BLESTEM CU MIRESME

Numai zeiţele se pot lăuda
Cu acelaşi cutremur
Al sânilor
Atunci când păşesc!
O, ce vârtej
De dorinţe şi magice arte
Ale descopcierii
Diafanului veşmânt de mătase
Ce cade la picioarele tale!
Nici un blestem
Nu-i mai puternic
Decât al miresmei
Cu care mă-nfăşoară
Golul tău trup!


FRAGILITY

Everybody speaks
About love -
Only I speak about
Betrayal of souls.
The kiss – divine sound,
Waits to be uttered:
Te iubesc! I love you! Ti amo!
Ich liebe Dich!
Dragostea mea!
Amore mio!
Light of heart,
Fragility
That was and will be.

Everybody speaks
About love -
Only I speak
About honey of betrayal.

FRAGILITATE

Toată lumea vorbeşte
Despre iubire -
Numai eu vorbesc despre
Trădarea sufletelor.
Sărutul - sunet divin,
Aşteaptă să fie rostit:
Te iubesc! Ti amo!
Ich liebe Dich!
Dragostea mea!
Amore mio!
Lumină a inimii,
Fragilitate
Care a fost şi va fi.

Toată lumea vorbeşte
Despre iubire -
Numai eu vorbesc
Despre mierea trădării.


CÂNTEC NAIV

Când pe trupu-ţi
Setos ca o plajă
Arsă de secetă
Se pune miza cea mare:
Anii, casa şi averile toate,
Cum să mai pot ajunge la tine
Gingăşie care în sânu-ţi ascunzi
Fructe divine?


THE KISS

Tell me, Aromanian girl,
What milk gave  mother to you,
In what rooms locked you
That you smell so nicely
Of  swinging body
And of deserted stroking?

Where from are you stealing the appetite
Which I feel
On your bitter breast kissed
By the cloud unbuttoned
At its cotton shirt?

Are your lips wild strawberries?
Alas, Aromanian girl,
At noon when it lightened,
From lightening they got perfumed.

SĂRUTUL

Spune-mi, armâno,
Mama ta cu ce te-a alăptat,
În ce odăi te-a încuiat
De miroşi atât de frumos
A trup legănat
Şi a pustii mângâieri?

De unde furi oare pofta
Pe care ţi-o simt
Pe sânul amar sărutat
De norul descopciat
La cămaşa lui de bumbac?

Buzele tale sunt fragi?
Vai, armâno,
La amiază când a fulgerat,
De la fulger s-au înmiresmat.


THE BREASTS

I am a little ashamed
To look at the words
Which speak about them.
I understand their charm
Obliging me to pause.
But autumn comes again
And I am ashamed
To look at the words
Speaking about us.
But I understand no more
Their charm
Wich obliges me to pause

SÂNII

Mi-e ruşine un pic
Să mă uit la cuvintele
Care vorbesc despre ei.
Le înţeleg acel farmec
Care mă obligă să tac.
Dar vine iar toamna
Şi mi-e ruşine
Să mă uit la cuvintele
Care vorbesc despre noi.
Dar nu le mai înţeleg
Acel farmec
Care mă obligă să tac.


YOU ARE SONG

The ear of song
Between your breasts
With smell of rose
Hides.
Adorned by beauty
You stay like a bud
In the middle of the garden
You think
To blooming end.
Are you song
Or death
After a song?

EŞTI CÂNTEC

Spicul cântecului
Între sânii tăi
Cu mireasmă de trandafir
Se ascunde.
Împodobită de frumuseţe
Stai precum un boboc
În mijlocul grădinii
Te gândeşti
La un sfârşit înflorit.
Eşti cântec
Sau moarte
După un cântec?


PREPARATIONS FOR A DISCOOURS

What do you want from me to do first?
To write about you
Or to prepare
With guilt my discourse
About importance
Of my stratum
Through which
I enriched
The language thesaurus.

PREGĂTIRI PENTRU UN DISCURS

Ce vrei să fac mai întâi?
Să scriu despre tine
Sau să-mi pregătesc
Cu vinovăţie discursul
Despre importanţa
Aşternutului meu
Prin care
Mi-am îmbogăţit
Tezaurul limbii?


LONGING

I hear your longing
Breathing on my pillow,
By hand with me writing,
Written at dawn rising:
I taste you and remain hungry
And longing call it fool,
Because we two found out
How a paradise meets
Other paradise
Without being sin on world

DOR

Dorul tău îl aud
Pe perna mea repirând,
De mână cu mine scriind,
Scrisă în zori răsărind:
Te gust şi rămân nesătul
Şi dorul numeşte-l nebun,
Fiindcă noi doi am aflat
Cum se întâlneşte un rai
Cu alt rai
Fără să fie în lume păcatGIFTS

God gives to woman
Something saint
To bring her plenty.
Devil sometimes draws gains:
He crooks the ray
Which lights
The mirror.

DARURI

Dumnezeu îi dăruieşte femeii
Ceva sfânt
Care să-i aducă belşug.
Diavolul uneori trage foloase:
Strâmbă raza
Care-i luminează
Oglinda.


ANGEL

With you I can fly
And descend
Turning the Earth
Into a love stake.

Nothing breaths
Without your lips.
Your soul of child
Tames cunnings
Of the many.

ÎNGER

Cu tine pot să zbor
Şi să cobor
Prefăcând Pământul
Într-un rug al iubirii.

Nimic nu respiră
Fără buzele tale.
Sufletul tău de copil
Îmblânzeşte vicleniile
Celor mulţi.


MOMENT

Your body
Smells of robinia grove
suddenly bossomed.
On your lips
God puts,
At each breath of wind
Mountain strawberries.
You pass and I feel
As the sky falls
Over both of us. 

SECUNDĂ

Trupul tău
Miroase a crâng de salcâmi
Brusc înflorit.
Pe buzele tale
Domnul pune,
La fiece adiere
Fragi de munte.
Tu treci şi eu simt
Cum cerul se prăbuşeşte
Peste-amândoi.LIED

Don't you see sweetheart
That we wounded
By this saint
Light
Of being again there
Were we were dying
When you blossomed?

LIED

Nu vezi iubito
Că ne-am rănit
De aceasta sfântă
Lumină
De a fi din nou acolo
Unde muream
Când tu înfloreai?


THE BROOCH

Rivers of our thoughts
Flutter at dawn.
Leaves from soul mountains
Running to street deltas.

Streets
Open their thirsty mouths
To swallow
Our lives
While the brooch of your hair
Remains like a forgotten decoration
On pillow.


AGRAFA

Fluviile gândului nostru
Flutură-n zori.            
Din munţii somnului pleacă
Alergând spre deltele străzilor.

Străzile
Îşi deschid însetatele guri
Pentru a înghiţi
Vieţile noastre
În vreme ce agrafa părului tău
Rămâne ca decoraţie uitată
Pe pernă.


ARGUMENT

For innocence
I don't find arguments.
I am but a master
Who chosen you
Devouring you
One night.
Only the day break
Would brink
At your feet
The argument of light.

ARGUMENT

Pentru nevinovăţie
Nu găsesc argumente.
Sunt doar un maestru
Care te-a ales
Devorându-te
Într-o noapte.
Doar zorii zilei
Pot să aducã
La picioarele tale
Argumentul luminii.

DREAM

I dream
Islands full of light.
On mountain peak
I unfurl the flag
Of my nation
And dream:
Shelves of books
Under starry sky,
And in all these contours
Are you, like a light
Wholly perfumed.

VIS

Eu visez
Insule pline de lumină.
Pe vârf de munte
Desfăşor steagul                     
Neamului meu
Şi visez:
Rafturi cu cărţi
Sub cer înstelat,
Şi în toate aceste contururi              
Eşti tu, ca o lumină
Înmiresmată de tot.

SINCE THE FIRST SIGHT

First of all
I sited between books,
In a point by excellence
Of waiting and loving.
I had called you in this stronghold
Of  rustles and hardly
I could believe
That your body was blossoming
Near me,
And, oh, how they ripened
And how I gathered from among
Books rustle
the wood fruits of your lips!
Such an autumn, first of all
And us, between books,
Since the first sight!

DE LA PRIMA VEDERE

Înainte de toate
Şedeam între cărţi,
Într-un punct prin excelenţă
Al aşteptării şi-al dragostei.
Te chemasem în această cetate
De foşnete şi cu greu
Îmi venea să cred
Că trupul tău înflorea
Lângă mine,
Şi, o, cum se pârguiau
Şi cum culegeam printre
Foşnetele cărţilor
Pădureţele fructe ale buzelor tale!
Ce toamnă, înainte de toate
Şi noi, printre cărţi,                          
De la prima vedere!

THE  SIGHT'S TASTE

You believe that to have soul
Means to have sorrow
And to have sorrow
Means to have taste
Rare are people
Who feel
The sight's aroma

GUSTUL PRIVIRII

Crezi că a avea suflet
Înseamnă a avea durere
Iar a avea durere
Înseamnă a avea gust
Rari sunt oamenii
Care simt
Aroma privirii

AGRAFA

Fluviile sângelui nostru
Flutură-n zori
Din munţii somnului pleacă
Grăbind înspre deltele
Străzilor

Străzile
Îşi deschid înstelatele guri
Pentru a înghiţi
Vieţile noastre
În vreme ce agrafa părului tău
Rămâne ca decoraţie uitată
Pe pernă

NAIVE DIALOGUE

How many years have you, dove?
A flight, a flight, a flight.
I am afraid to tell you.
Since when do you coo, dove?
Since the ashamed angel cried out!

DIALOG NAIV

Câţi ani ai porumbiţ-o?
Un stol, un stol, un stol.
Mi-e frică să-ţi spun.
De când gângureşti,
De când gângureşti porumbiţ-o?
De când îngerul a ţipat ruşinat!

LOVE SONG

Daily I look how you forget me
Daily I search yo to search me
Sometimes I understand
The silence is silent

Come on by evening
I wait for you since dawn

CÂNTEC DE DRAGOSTE

Zilnic mă uit cum mă uiţi
Zilnic te caut ca să mă cauţi
Uneori înţeleg
Tăcerea tace

Vino mâine pe seară
Te aştept de cu zori
        
DIALOGUE

He:
What would you want first:
To eat,
Or to make love?

She:
As you want,
And afterward we will it!

DIALOG

El:
Ce ai vrea mai întăi:
Să mâncăm,
Sau să ne iubim?

Ea:
Cum vrei tu,
Iar apoi vom mânca!


THE PROHIBITED FRUIT

Who is this angel
Waiting at my window
And after all
Where from
This question
Over the flight of silent answers
While the towns rot
Under garbage
The prohibited fruit shakes
on branch at Blackbird Field
Who is this angel
I asked the moon
And it answered
Better not to know

FRUCTUL OPRIT

Cine este acest înger
Ce stă aşteptând la fereastră
Şi la urma urmelor
De unde oare
Întrebarea aceasta
Peste stolul răspunsurilor tăcute
În timp ce oraşele putrezesc
Sub gunoaie
Fructul oprit se clatină
Pe creangă la Câmpia Mierlei
Cine este acest înger
Am întrebat luna
Şi ea a răspuns
Mai bine să nu ştii

IN THE SPHERE OF LUMINOUS SHADOWS

It rusted also the breath's leaf
And the sphere of luminous shadows
Look how the stars shake
In celestial tree
My lips on your breasts
Put seals
They have the taste of ripe grapes
on a godly hill
A rustle of leaves
Slides together with us
In the giant ecstasy
Of planet
Which looks toward sky

ÎN SFERA UMBRELOR LUMINOASE

A ruginit şi frunza respiraţiei
Şi sfera umbrelor luminoase
Uite cum se clatină stelele
În pomul celest
Buzele mele pe sânii tăi
Pun peceţi
Ei au gustul de strugure copt
Pe o colină dumnezeiască
Un foşnet de frunze
Alunecă împreună cu noi
În uriaşul extaz
Al planetei
Ce priveşte spre cer

PASTEL

The shell of your breasts
Was saint like moon,
Their white color
Was like foam
At sea edge

PASTEL

Scoica sânilor tăi
Era sfântă ca luna,
Culoarea lor albă
Era precum spuma
La marginea mării.

THE PLEASURE'S PEARL

As if you are a desert
Of thirsty whispers!
You light the sacred fire
In moments
Of cold prayers.
You're coming and show me
The pleasure's pearl
Shining at your breast.
From old nights
Again the youth
Creeps along
At sea edge.

PERLA PLĂCERII

Parcă eşti un deşert
De şoapte-nsetate!
Tu aprinzi focul sacru
În clipele
Rugăciunilor reci.
Vii şi-mi arăţi
Perla plăcerii
Strălucindu-ţi la sân.
Din bătrânele nopţi
Se furişează
Din nou tinereţea.
La marginea mării.


DOWNY POEM

Revolution is done
In name of a downy ideal
In a downy legality.
The fight smells at downy death
Also legs of my sweetheart mold
After a downy battle.
Happiness becomes a downy reality
in downy bed-cloth.
Up to here everything is simple
Like in a novel.
The happiness starts
When Paradise Gate opens
For a thirsty volcano
Like a downy and
Very wanton surprise.


POEM PUFOS

Revoluţia se face
În numele unui ideal pufos
Într-o legalitate pufoasă.
Lupta miroase a moarte pufoasă
Şi iubitei mele i-se înmoaie picioarele
După o bătălie pufoasă.
Fericirea devine o realitate pufoasă
În aşternutul pufos.
Până aici e totul simplu
Ca într-un roman.
Fericirea începe
Când se deschide Poarta Raiului
Pentru un vulcan setos
Ca o surpriză pufoasă
Şi foarte pofticioasă.
SHAMEFUL PSALM

Poet is the thief
Who steals words from sky
And transforms them into pearls
Into a remember of women
He loved
Even before to be born

Hear me God and forgive
My shamelessness
To love more them
Than You
Until we will recognize
Only by calling on baptism name
Now and ever and ever...

PSALM NERUŞINAT

Poetul este hoţul
Care fură cuvinte din cer
Pe care le transformă în perle
Într-o amintirea femeiilor
Pe care le-a iubit
Înca înainte de a se naşte
 
Auzi-mă Doamne şi iartă-mă
De neruşinarea mea
De le-a iubi mai mult pe ele
Decât pe Tine
Până când ne vom recunoaşte
Doar strigându-ne pe numele de botez
Acum şi în vecii vecilor...

EPITAPH

Some time I loved a woman
like the ray at dawn.
Slipped in my bed-cloth
Her breasts
Cut my breath -
My body was blossoming

EPITAF

Am iubit o femeie cândva
Precum raza din zori.
Strecurată-n aşternut
Sânii ei
Îmi tăiau respiraţia -
Trupul meu înflorea.

THE LAST WORD

Hear rests
That who was good
For nothing else...
But for loving.

The woman
who was coming to me
Had perfume
of strawberry hill.

Passer-by
You also learn
How was she whispering:
Do with me what you want -
God would forgive us!

ULTIMUL CUVÂNT

Aici odihneşte
Cel care n-a fost bun
De nimic altceva…
Decât de iubit.

Femeia
Care la mine venea 
Avea mireasma
Colinei de fragi.

Trecătorule,
Află şi tu
Cum şoptea:
Fă cu mine ce vrei -
Dumnezeu ne-o ierta!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu