luni, 8 ianuarie 2018

JAIPUR ECHO

JAIPUR  ECHO

English – Romanian
versions by George Anca
Authors
George Alexe
Lama Doboon Tulku
Gulab Kothari
Bharti Jain
S. A. Chaturvedi
Thomas Clough Daffern
Jeremy Seligson
George AncaGEORGE ALEXE

Testifying to Simple Truths

My god has no eyes
But He is the Sight of the world.

My God has no ears
But He is the Hearer of the Cosmos

My God has no heart
But He is the Lover of mankind.

My God Has no soul
But He is the Life of earth and heaven.

My God has no hands
But he is the Maker of all Creation.

My God has no legs
But He is the Unmoved Mover of the universe.

My god has no tongue
But he is poetically speaking
To all the tribes and nations
In their own languages.

(From The Unknown Continent by George Alexe, Gens Latina, p. 44).


Mărturisind Adevăruri Simple

Dumnezeul meu nu are ochi
Dar El este Viziunea lumii.

Dumnezeul meu nu are urechi
Dar El este Ascultătorul Cosmosului

Dumnezeul meu nu are inimă
Dar El este Iubitorl omenirii.

Dumnezeul meu nu are suflet
Dar El este Viața Pământului și a Cerului.

Dumnezeul meu nu are mâini
Dar el este Creatorul întregii Creații.

Dumnezeul meu nu are picioare
Dar el este Nemișcatul Mișcător  al universului.

Dumnezeul meu nu are limbă
Dar el vorbește poetic
Tuturor  triburilor și națiunilor
În limbile lor.
 

LAMA DOBOOM  TULKU

Wedge after wedge

Wedge after wedge of swans
Extending their wings wide,
Fly beautifully,
in the vast sky over the ocean.

Great minds
Take flight,
In the air over the ocean of enlightened state
With wings of the wisdom of relative and absolute truths.

Praise or abuse, to the ocean
no difference it makes; but
To a few readers, these statements of reality
in verse, will hopefully, some difference make.

(From Maxims of Ocean and Moon by Lama Doboom Tulku, Heritage Publishers 2013, 32-34)


Pană de pană

Pană de pană  lebedele
Întinzându-și  aripile vaste,
Zboară  frumos,
în cerul vast peste ocean.

Minți luminate
Își iau zborul,
În aer peste oceanul  iluminatei stări
Cu aripile înțelepciunii adevărurilor relative și absolute.

Laudă sau abuz, pentru ocean
nu fac nicio diferență; dar
Pentru câțiva cititori, aceste declarații de realitate
în versuri, sperăm, a face o anumită.

(Di  Maximele Oceanului și  ale Lunii de Lama Doboom Tulku, Heritage Publishers 2013, 32-34)GULAB  KOTHARI

God and ishwara

God and ishwara are not one. They are different. God takes birth in the form of a human being or as a creature in the world. Ishwara is a part of the creation. In the development and annihilation of the creation, ishwara plays an important role. He is the lord of the creation. Above the ishwara are the powers of the mahaishwara (great soul) and  parameshwara (super soul). These hierarchies are the styles of the functioning of nature. The word  ishwara makes us aware of godliness. The word bhagavan (God) comes from the root 'bhag' or 'yoni'. The group of the six attributes i.e., prosperity, religion, fame, intellect, knowledge and renunciation is known as 'bhag'. One who exercises complete  mastery over even one the attributes is also called god but such gods are known as 'anshavatara' (partial incarnations). In ancient texts only lord Krishna has been regarded as the complete  being, the incarnation of God. The remaining nine (up to know only eight) are considered  only partial incarnations. According to different philosophies  there are different definitions of God. One of them says that god is one who has complete mastery over creation and annihilation, motion and motionlessness and  knowledge and ignorance.
(From Maanas by Gulab Cothari, Patrika Publication, 2011, English by S.L. Gandhi, p. 154-155)


Dumnezeu și ishwara


Dumnezeu și ishwara nu sunt una. Sunt diferite. Dumnezeu se naste sub forma unei fiinte umane sau ca o creatură în lume. Ishwara face parte din creație. În dezvoltarea și anihilarea creației, ishwara joacă un rol important. El este stăpânul creației. Deasupra ishwara sunt puterile mahaishwara (suflet mare) și parameshwara (supersuflet). Aceste ierarhii sunt stilurile funcționării naturii. Cuvântul ishwara ne face să fim conștienți de evlavie. Cuvântul bhagavan (Dumnezeu) vine de la rădăcina "bhag" sau "yoni". Grupul celor șase atribute, adică prosperitatea, religia, faima, intelectul, cunoașterea și renunțarea sunt cunoscute sub numele de "bhag". Cel care exercită o stăpânire completă asupra unui singur atribut se numește și Dumnezeu, dar acești dumnezei sunt cunoscuți ca "anshavatara" (încarnări parțiale). În textele antice numai domnul Krishna a fost privit ca ființa completă, întruparea lui Dumnezeu. Restul de nouă (până acum la cunoașterea numai a opt) sunt considerate doar încarnări parțiale. Conform unor filozofii diferite, există definiții diferite ale lui Dumnezeu. Unul dintre ei spune că Dumnezeu este cel care are o stăpânire completă asupra creației și anihilării, a mișcării și nemișcării, a cunoașterii și a ignoranței.
(Din Maanas de Gulab Cothari, Editura Patrika, 2011, Engleză de S.L. Gandhi, p. 154-155)


 BHARTI  JAIN

Vow

I promise that nothing can disturb my pace of mind.
I promise that no anger, no fear, no jealousy, no ego
can disturb my pace of mind, my life marbles.
I forget the mistakes of the past and forgive everybody.


Jurământ

Promit că nimic nu-mi va putea  ritmul minții.
Promit că nici furie, nici teamă, nici gelozie, nici  ego
nu vor putea tulbura  ritmul meu de gândire,
marmorele vieții 
Uitat greșelile trecutului și iert pe toată lumea.S.A. CHATURVEDI

Blessing the world '2030'

The whole globe is busily engaged in bringing 'sustainable development and peace', with last preference to 'spiritual transmission and transformation'. This is just like aiming for a 'cake' without having any 'idea or interest' in getting the base; 'flour'. Without bringing the 'spirit' in the 'activists, mentors, leaders and finally in the complex mass community beneficiaries', 'mere zeal, academic  strains, policies, innovations and activism' can bring only exterior and passing impact.
A spiritual companion  to all these human measures is much expected. A grand 'renaissance' in the youth community is also anticipated  and being planned. Starting from 'mother community'; women, to the child-bearers, infants, kids, boys and girls; all need molding and motivation, as they only make the 'foundation and future' of youth.
On constant and speedy action will hopefully create a battalion of spiritual soldiers and saviors in our target year '2030' who in turn will kindle the 'World Wide Wild' positive fire to accomplish the 'evil cleansing' mission. Let us be in constant soul touch, united and prepared to commit ourselves to complete this mission.


Binecuvântare lumii "2030"


Întregul glob este implicat activ în aducerea "dezvoltării durabile și a păcii", cu ultimă preferință față de "transmiterea și transformarea spirituală". Acest lucru este la fel ca  pentru un "tort", fără a avea nici o "idee sau interes" în obținerea bazei; 'făina'. Fără a aduce "spiritul" în "activiști, mentori, lideri și, în final, în beneficiarii comunității de masă complexe", "simplul zel, tensiuni academice, politici, inovații și activism" pot aduce numai un impact exterior și trecător.
Un companion spiritual pentru toate aceste măsuri umane este mult așteptat. O mare "renaștere" în comunitatea de tineret este, de asemenea, anticipată și planificată. Pornind de la "comunitatea mamă"; femei, la însărcinate, prunci, copii, băieți și fete; toate au nevoie de formare și motivație, deoarece creează  "fundația și viitorul" tineretului.
Acțiunea constantă și rapidă va crea, în speranța noastră, un batalion de soldați spirituali și salvatori în anul țintă 2030, care la rândul său va aprinde focul pozitiv "World Wide Wild" pentru a îndeplini misiunea de "curățire a răului". Să ne aflăm în contact constant cu sufletul, uniți și pregătiți să ne angajăm să îndeplinim această misiune.


THOMA  CLOUGH  DAFFERN

Towards a comparative Diabology

Talk given at the University of Oxford in Feb 2015, calling for the establishment of a new discipline, “Comparative Diabology” which would study objectively, historically,  scientifically and psychologically, the ideas and teaching of the various thinkers and faith traditions on the nature of the Devil, or Devils (Lucifer, Satan, Mara, Ahriman, Angra Mainyu etc.)  and how they have arisen in the first place and what we can do about them, arguing that these ideas negatively impact on the possibility of solving and healing the current conflicts blighting the planet which are inter-faith and inter-religious in nature with each side accusing the other of being “diabolic”. The talk includes discussion of the extent to which Masonic and anti-Masonic rhetoric has contributed to the demonisation of the freemason in popular modern culture, and to what extent this was a throw back from mediaeval attitudes towards the Templars as diabolic, or Cathars and other victims of crusading mentality.


Spre o Diabologie comparativă

Prelegere ținută  Oxford în februarie 2015, care solicită instituirea unei noi discipline "Diabologia comparativă" care să studieze în mod obiectiv, istoric, științific și psihologic, ideile și învățăturile diferitelor gânditori și tradiții ale credinței cu privire la natura diavolului sau diavolilor (Lucifer, Satan, Mara, Ahriman, Angra Mainyu etc.) și cum au apărut întâi  și ce putem face cu ei, argumentând că aceste idei au un impact negativ asupra posibilității de a rezolva și vindeca conflictele curente care luptă împotriva planetei, care sunt de natură inter-credință și inter-religioasă, fiecare parte acuzând cealaltă de a fi "diabolică". Cuvântul său include discuția despre măsura în care retorica masonică și anti-masonică a contribuit la demonizarea masoneriei în cultura modernă populară și în ce măsură aceasta a fost o aruncare înapoi de la atitudinile medievale la  templieri văzuți ca diabolici sau catari și alte  victime ale mentalității cruciate.


JEREMY  SELIGSON

Froggie Bottoms   

Coda

1000s of  frogs
hop up from the stream

They’re filling the halls!
They’re taking over the temple!

Gray monks cry
Green ones croak

The Emerald Buddha
smiles upon us

from a lotus throne
on a lily pad floor

We bow to our Buddy,
and shout, “Freddie the Frog!”

We join the Frog Chorus
and chant the frog Sutras

In the public bath,
giant frogs open mouths

& pour hot, green tea
on the people

They squirm and
stroke about in glee

We soak human bodies
in frog love

& steam them
with frog joy

We leave them
in frog peace

Afterward,
our humans
hop home


Happy for once,
they catch flies
and croak


Dosul broaștelor

Coda

1000 de broaște
țopăie din șuvoi

Umplu sălile!
Ocupă templul!

Plâng  călugării cărunți 
Verzile orăcăie 

Budha smarald 
surâde  peste noi

de la un tron de lotus
pe o podea de lilieci

Ne plecăm spre Buddy,
și strigăm  "Freddie the Frog!"

Ne alăturăm Corului broscar
și cântăm Sutras broștești

În baia publică,
broscoi giganți deschid gura

&  toarnă ceai verde
fierbinte pe oameni

Ei se răsucesc și
se dezmiardă euforici 

Noi ne muiem corpurile omenești
în dragoste de broască

& le aburim
cu bucurie de broască

Le părăsim
în pacea broștească

După aceea,
oamenii noștri
hop acasă


Fericiți deodată, t pentru o dată,
ei prind muștele
și orăcăieGEORGE  ANCA

Eliade's ash

...
blind hell amen
Elena Constntin
11 death
Strathford Breath
seamanship moth
Israely tarot
pub ship
grave steel
scato telegraph
Narnia crash
song two
swim the dew
all in she
salty sea
dark you us
sing in trance
search atoll
ocean at all
Ulysses on Walsh que
Ilie Ilaşcu
sea stays goes island
as Circe moves garland
postponed kin tongues
over the cart auras
no pensioner without two cars
a mercedes and a volvo boyars
muy the beaten in pays
salve proscribed paradis
it started at midnight
after two hours might

...
Eliade poem unread
 she doctor repeats that hadn't money
ashes Chicago Moldovian editions
Australians request you from America


alamkarika declined Gange reading
food of rise with onion symbols of crushing teeth
eaten tearing sillyness versus phantom
a car from other world carying him as myths

speak for we aren't animals we have names
he wouldn't demythize with any of us
you laughed with Jews in part even Saul
overturned again the buddhic sack

...
 the ashes of Eliade
you said to the poem
asked me Mrinal Sen
how is Mircea


cloudy am I up to maps
more way or some else
nobody would miss
your ashes


orgy David
prayer Kahlil
devi Mircea
ashes George


reverse abreast
light of return
Kalipso apokalipso
mritior ma amritam gamaya


cenușa lui Eliade

....

orb iadubluin
Elena Constantin
11 moarte
Stratford Itacarte
marinărie molie
israelie anatolie
cârciumă corabie
mormântului sabie
scato telegraf
Narnia perdaf
cântul de-a doua
înoată roua
toate în una
mării săruna
întunecă-te-ne
pe vapor cânte-ne
caută-ne atol
ocean mototol
Ulisse pe Walsh cu
Ilie Ilaşcu
marea stă insula merge
cum purcese Circe cerge
nat amânat limbi
în cotruţă înnimbi
nici un pensionar fără două maşini
un mercedes şi un volvo beduini
muy bătuţii din pays
salve paradis proscris
la miezul nopţii începu
şi după două ore du

...


poemul Eliade pe necitite
doctoriţa repetă n-avea ăla bani
cenuşă Chicago ediţii moldovene
australienii te cer din America

alamkarika scăpătat cititul gangetic
mâncare de orez cu ceapă simboluri de rupt dinţii
mâncată ruptoare fadoare versus fantasmă
o maşină din altă lume purtându-l mituri

vorbiţi că nu suntem animale avem nume
nu s-ar demitiza cu niciunul din noi
râdeai cu evreii în parte cât că Saul
a mai răsturnat de un pol sacul budhic
...

cenuşa lui Eliade
ai zis poemului
mă întreba Mrinal Sen
ce face Mircea

mi-e nor până la hărţi
ar mai fi ori altcineva
n-ar lipsi nimeni
din cenuşa dumneata

orgie David
rugăciune Kahlil
devi Mircea
cenuşă George

al câtelea revers
lumină de întors
Kalipso apokalipso
mritior ma amritam gamaya

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu