miercuri, 2 mai 2012

INDIA FOREWORD / PREFAȚĂ


Dr. George Anca
Preşedinte, Asociaţia Culturală Româno-Indiană (RICA)
Membru fondator al Asociaţiei pentru Cooperare Economică Româno-Indiană (ACERI) 


Dr. George Anca

 *
 
 
 
CUVÂNT ÎNAINTE
 
 
 
      
   Profesorul Krishna, directorul School of Economics a Delhi University, locuind vizavi în compound-ul D (doctori?),   mă invitase la un restaurant din Pahar Ganj, unde catedra sa dădea un dinner în onoarea unui profesor de economie de la Univerity of Chicago şi a soţiei sale. Ea are un teatru al copiilor, mi-a intimat, veţi sta de vorbă. Pentru că şi eu conduceam un cerc rodarian de invenţii de poveşti şi culori, la care venea şi Mamata, fiica lui.
    Simetric sau nu, profesorul Emilian M. Dobrescu, după ce coordonase Puterea economică şi spirituală a Japoniei, Renaissance, 2010, revine acum cu Puterea economică şi spirituală a Indiei (2012). Triada putere-economie-spiritualitate  generează încă un tratat universitar, în acelaşi timp tradiţional românesc-indian şi postmodern, între o tranziţie prelungită şi o superputere emergentă.
      Capitolele au titluri-taggs: I – ISTORIA (Mariana-Florentina Ştefănescu), II  – ECONOMIA (Emilian M. Dobrescu şi  Paraschiva Grigorie),  III – FINANŢELE ŞI BĂNCILE (Emilian M. Dobrescu), IV –  ŞTIINŢA ŞI TEHNOLOGIA  (Angela Mihai),  V – EDUCAŢIA (Adela Fekete şi George Anca), VI – CULTURA (Gabriel Ungureanu), VII – SPIRITUL (George Anca), VII – SPIRITUL (George Anca), Sinteză (Emilian M. Dobrescu), Summary (Edith Mihaela Dobre), Bibliografie selectivă generală  (Emilian M. Dobrescu). Fiecare eseu pare a fi pe răspunderea şi „puterea” autorului.  Comună este o pecete ancestrală  indo-europeană-românească. La diferenţe, intră şi transliterarea mutantă a cuvintelor indiene (după surse neindiene),  încât un index ar fi excelat în culoare şi nuanţă. 

      Balanţa economie-spiritualitate este în continuu balans, avem mereu tentaţia să le transmutăm – spiritualitatea economiei,  economia spiritualităţii, cum s-ar întâlni la masă Krishna şi Dobrescu.  

     Nu numai că, la puţinele cărţi româneşti despre India, se adaugă încă una, pe o temă rar bătută la noi, prioritară în lumea supraputerilor. Se reiau şi se aduc la zi statistici şi mistere, concepte şi mantre, legăturile dintre două ţări incomparabile ca dimensiuni, afine spiritual şi economic.

   Vom fi având de a face cu un subconştient Gitanjali în cheie Eminescu –  pentru receptarea şi reproiectarea spiritului  vedic-indian (în restul universului) - şi (!) Marx (un articol al acestuia este reprodus în carte, poate şi ca o paralelă tacită la  notiţele sale despre români). 
 
               Ca timp istoric, itihasa, „în India istoria s-a împletit cu religia, cu mitul, cu romantismul, cu erotismul şi cu artele”, studiul  apelând la aritectură, inscripţii, numismatică, literatură, tradiţii şi surse de provenienţă străină. Ca spaţiu: „India este o republică federală compusă din 28 state (Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Goa, Gujarat,  Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur,  Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Orissa, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Tripura, Uttaranchal, Uttar Pradesh, West  Bengal şi 7 teritorii unionale (Insulele Andaman şi Nicobar, Chandigarh, Dadra şi Nagar Haveli, Daman şi Diu, Delhi,  Lakshadweep, Pondicherry).

               Şi ultimul rând al acetei cărti despre India ne readuce împreună: Se află în curs de negociere acordul de liber schimb cu  Uniunea Europeană.

Dr. George Anca
Preşedinte, Asociaţia Culturală Româno-Indiană (RICA)
Membru fondator al Asociaţiei pentru Cooperare Economică Româno-Indiană (ACERI) DELHI SCHOOL OF ECONOMICS, DELHI UNIVERSITY

*

 
 
FOREWORD


    Professor Krishna, the director of the Delhi University School of Economics, at Delhi University, living opposite me in the D (doctors?) compound, had invited me at restaurant in Pahar Ganj, where his chair gave a dinner in honor of a Professor of Economics at the Univerity of Chicago and his wife.  She has a children's theater, he intimated, you'll converse with her.  Because I was chairing also Rodarian circle of invention stories and colors, to which came also Mamata, his daughter.
 
        Symmetrical or not, Professor Emilian M. Dobrescu, after having coordinated   The economic and spiritual power of Japan, Renaissance publishing house (2010) economic power and spiritual coordonase of Japan, Renaissance, 2010, comes now with The economic and spiritual Power of India (2012). Triad power-economics- spirituality generates another university treaty spirituality, at the same time the traditional Romanian-indian and the postmodern, between an extend  transition and a emergent superpower.
        Chapters have titles-taggs: I-HISTORY (Mariana-Florentina Ştefănescu),  II – ECONOMY (Emilian M. Dobrescu and Paraschiva Gregory), III – FINANCES and BANKS  (Emilian M. Dobrescu), IV-SCIENCE and TECHNOLOGY (Angela Mihai), V-EDUCATION (Adela Fekete and George Anca), VI-CULTURE (Gabriel Ungureanu), VII-SPIRIT (George Anca),  Summary (Emilian M Dobrescu), Summary (Edith Mihaela Dobre) Selective General Bibliography,  (Emilian M Dobrescu). Each essay seems to be under the responsibility and "power" of the author.

          Common  is an ancestral Indo-European-Romanian seal. To the differences belongs also the mutant transliteration of  Sanskrit Indian words (after not Indian sources), so that an index would have excelled in color and hue.  

          The balance economy-spirituality is in a continuous balance, we have always the temptation to transmute them – spirituality  of economy, economy of spirituality,as if it would meet at the table Krishna and Dobrescu. 

        Not only that, to the few Romanian books about India, is added one, on a theme rarely beaten at us, prioritary in the world  of superpowers. Statistics and mysteries, concepts and mantras are resumed, as well as the links between the two countries, incomparable in sizes, but with economic and spiritual affinity.

        We would be having to do with a subconscious Gitanjali in Eminescu-key reception and  redesign of Indian-Vedic spirit  (in the rest of the universe) - and (!) Marx (the article is reproduced in the book, perhaps also as a tacit parallel to his notes about Romanians).
              
             As for history, itihasa, "in India the history is braided with the religion, romanticism, myth, with the eroticism and the arts, the study of it appealing to architecture, inscriptions,  numismatics, literature, traditions and sources of foreign origin. As space: India is a federal republic consisting of 28 states (Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Orissa, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Tripura, Uttaranchal, Uttar Prades, West Bengal and 7 union territories (Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu, Delhi, Lakshadweep, Pondicherry ).  
           Even the last line of this book about India brings us together: It is currently negotiating free trade agreement with the European Union.

             

Dr. George Anca
President, Romanian-Indian Cultural Association (RICA)
Founding member of  Association for Romanian-Indian Economic Cooperation (ARIEC)


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu